Zasady przyjęcia do DPS i odpłatności

W celu uzyskania skierowania do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

l

Wniosek do OPS

Niezbędne jest złożenie wniosku przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do DPS, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.

h

Decyzja o skierowaniu do DPS

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkiwania lub pobytu osoby.

n

Przygotowanie dokumentacji

Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego został złożony wyżej wymieniony wniosek, przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby starającej się o skierowanie do DPS oraz kompletuje dokumentację niezbędną do rozpatrzenia sprawy.

i

Decyzja o umieszczeniu w DPS

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów wydaje z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

W celu uzyskania skierowania do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

l

Wniosek do OPS

Niezbędne jest złożenie wniosku przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do DPS, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.

n

Przygotowanie dokumentacji

Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego został złożony wyżej wymieniony wniosek, przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby starającej się o skierowanie do DPS oraz kompletuje dokumentację niezbędną do rozpatrzenia sprawy.

h

Decyzja o skierowaniu do DPS

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkiwania lub pobytu osoby.

i

Decyzja o umieszczeniu w DPS

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów wydaje z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Zasady odpłatności

Zasady odpłatności za pobyt w naszym Domu ustalane są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt w Domu wnoszą:

  1. Mieszkaniec – nie więcej niż 70% swojego dochodu (bez względu na źródło jego uzyskania)
  2. Małżonek, wstępni przed zstępnymi
  3. Gmina, z terenu której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2024

Zgodnie z Zarządzeniem nr 610/2024 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2024 roku koszt ten wynosi 8 530,26 zł.

Dom Pomocy Społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitów ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.