Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja dostępności strony internetowej Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dpsdickensa.waw.pl

•    Data publikacji strony internetowej: [2016-08-26]

•    Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2020-09-15]

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
•    Deklarację sporządzono dnia: [2022-12-19]

•    Deklarację aktualizowano dnia: [2023-04-16]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Ponichtera, sekretariat.dpsdlakombatantow@um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 659 60 61 w dni robocze w godz. 9:00-15:00, wysyłając faks – numer faksu: +48 22 659-55-57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15, oraz aktualizowano dnia 2023-04-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa http://dpsdickensa.waw.pl spełnia wymagania w 100%.

Dostępność architektoniczna Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Budynek Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Dickensa 25.

Dojścia piesze są od ulicy Dickensa. Przejścia dla pieszych od ul. Trzech Budrysów nie  posiadają sygnalizacji dźwiękowej ani świetlnej, przejście dla pieszych od ul. Urbanistów posiada sygnalizację świetlną. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Zachodni znajduje się w odległości do ok.2000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.
Dojście na perony schodami stałymi , ruchomymi i windami. Ponadto jest jeszcze winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 190 m Pętla autobusowa „Szczęśliwice” ul. Dickensa: Autobusy: 184, 157, 414, 521, 186, 128.

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 400 m ul. Grójecka: Tramwaje: 7, 9, 15.
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na wprost wejścia na teren DPS.

Tuż przy parku Szczęśliwickim (rondo B. Pniewskiego / ul. Dickensa), udostępniona została również kolejna stacja Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo.
Najbliższy postój taksówek jest na PKS Warszawa Zachodnia.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście na teren Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest oznakowane, furtka wejściowa i brama wjazdowa posiadają domofon umożliwiający kontakt z recepcją. Wejście do budynku znajduje się na ścianie frontowej budynku od strony ul. Dickensa – jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 150 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe. Wejście do budynku posiada pochylnię oraz uchwyt. Wejście na hol główny na którym znajduje się recepcja jest przez wiatrołap. Recepcja usytuowana na parterze jest przestronna, dostosowana do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Wyposażona jest w pętlę indukcyjną.

Budynek wyposażony jest w windy umożliwiające przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne bez progów o odpowiednich szerokościach umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Brak dostępnych informacji głosowych oraz oznaczeń brajlowskich.

Korytarze na parterze prowadzące do w.c. nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się nawet 2 osób na wózkach inwalidzkich.

W Domu znajdują się 3 windy dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dojście do wind pozbawione jest progów.

W DPS są 2 pętle indukcyjne.

Przed wejściem do budynku na wprost furtki jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na parterze budynku. W toalecie przestrzeń manewrowa jest zgodna ze standardami dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku można wejść z psem asystującym po wcześniejszym zgłoszeniu osobie pełniącej dyżur w recepcji. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Każda osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z przewodnika, którym jest wyznaczony pracownik DPS.

Jest dostęp do tłumacza polskiego języka migowego (PJM) w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00

Brak windy do celów ewakuacyjnych.