Deklaracja dostępności strony internetowej Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.

  • Data publikacji strony internetowej: [2016-08-26]
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2016-08-26]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: [2022-12-19]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Ponichtera, sekretariat@dpsdickensa.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 659 60 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa http://dpsdickensa.waw.pl spełnia wymagania w 100%.

Dostępność architektoniczna Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Budynek Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.]

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Dickensa 25.

Dojścia piesze są od ulicy Dickensa. Przejścia dla pieszych od ul. Trzech Budrysów nie  posiadają sygnalizacji dźwiękowej ani świetlnej, przejście dla pieszych od ul. Urbanistów posiada sygnalizację świetlną. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Zachodni znajduje się w odległości do ok.2000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Dojście na perony schodami stałymi , ruchomymi i windami. Ponadto jest jeszcze winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 190 m Pętla autobusowa „Szczęśliwice” ul. Dickensa: Autobusy: 184, 157, 414, 521, 186, 128.

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 400 m ul. Grójecka: Tramwaje: 7, 9, 15.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na ulicy Urbanistów.

Tuż przy parku Szczęśliwickim (rondo B. Pniewskiego / ul. Dickensa), udostępniona została również kolejna stacja Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo.

Najbliższy postój taksówek jest na PKS Warszawa Zachodnia.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście na teren Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest oznakowane, furtka wejściowa i brama wjazdowa posiadają domofon umożliwiający kontakt z recepcją. Po wejściu na teren Domu – wejście do budynku znajduje się na ścianie frontowej budynku od strony ul. Dickensa – jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 150 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe. Wejście do budynku posiada pochylnię oraz uchwyt. Budynek wyposażony jest w windy umożliwiające przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim.Wejście na hol główny na którym znajduje się recepcja jest przez wiatrołap. Recepcja usytuowana wyłącznie na parterze jest przestronna dostosowana do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Wyposażona jest w pętlę indukcyjną. Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia przy stołówce.

Korytarze na parterze prowadzące do w.c. nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób nawet na wózkach inwalidzkich. W Domu Pomocy Społecznej nie ma oznaczeń brajlowskich.

W Domu znajdują się 3 windy dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami. W DPS są 2 pętle indukcyjne.

Do budynku można wejść z psem asystującym po wcześniejszym zgłoszeniu osobie pełniącej dyżur w recepcji. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Każda osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z przewodnika, którym jest wyznaczony pracownik DPS.

Jest dostęp do tłumacza PJM.

Jest dostępny tekst do łatwego czytania oraz jest możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.